Meldingsplicht nu ook voor buitenlandse werknemers welke te werk worden gesteld in Nederland per 1 maart 2020.

Op 18 juni 2016 is in Nederland de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Deze wetgeving houdt concreet in dat op basis van de WagwEU de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan controleren of de buitenlandse werkgever of uitzenbureau voldoet aan de arbeidswetten in Nederland. Voldoet men niet aan de regels? Dan kan de Inspectie een boete opleggen.
Om deze controle mogelijk te maken, heeft de buitenlandse werkgever vanaf 1 maart 2020 de volgende verplichtingen:
 • Op verzoek van de Inspectie SZW alle opgevraagde gegevens en inlichtingen verstrekken.
 • Schriftelijke of elektronische documenten op de werkplek in Nederland bewaren, zoals: loonbriefjes, arbeidstijdenoverzichten, arbeidsovereenkomsten, bewijzen van betaling van bijdragen socialezekerheidsregelingen, identiteitsbewijzen werknemers.
 • Contactpersoon in Nederland aanwijzen als aanspreekpunt voor de Inspectie SZW.
Digitale melding verplicht vanaf 1 maart 2020 voor personeel komende uit Duitsland of België.
Vanaf deze datum moet de buitenlandse werkgever vooraf melden wie en waar te werk wordt gesteld in Nederland vanuit zijn bedrijf. Duitsland kent bijvoorbeeld deze meldingsplicht al sinds 1996.
Controleplicht NL opdrachtgevers.
Bent u een in Nederland gevestigd bedrijf dat een onderneming of een zelfstandige uit België of Duitsland contracteert? U heeft per 1 maart 2020 een controleplicht als klant of opdrachtgever. U bent verplicht om te controleren of deze tijdelijke krachten zijn aangemeld.
Arbeidsvoorwaarden Nederland
Buitenlands personeel heeft recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de WagwEU voorschrijft, zoals:
 • het minimumloon;
 • voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
 • een minimum aantal vakantiedagen.
Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.
Administratieve verplichtingen buitenlandse werkgever
Op basis van de WagwEU moet de in het buitenland gevestigde werkgever die de werknemers bij een Nederlandse onderneming detacheert voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen.
 • Inlichtingenplicht
Dit betreft de verplichting van de buitenlandse werkgever om informatie te verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de uitvoering van de WagwEU. Zo moet de buitenlandse werkgever bijvoorbeeld informatie kunnen geven over de aard van de werkzaamheden die worden verricht.
 • Administratieplicht
Deze verplichting houdt in dat de buitenlandse werkgever bepaalde documenten zoals paspoort, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten, betalingsbewijzen, arbeidsovereenkomsten en bewijs dat sociale zekerheidspremies zijn afgedragen in het land van herkomst (A1 verklaring) op de werkplek in Nederland schriftelijk of elektronisch beschikbaar dient te hebben.
 • Aanwijzingsplicht
Deze verplichting houdt in dat de buitenlandse werkgever verplicht is om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en aanspreekpunt is. Dat kunt u ook zijn.
Boete
Buitenlandse werkgever vanaf 1 oktober 2016 Voor het niet voldoen aan de informatieplicht en administratieplicht kunnen sinds 1 oktober 2016 aan de buitenlandse werkgevers al boetes worden opgelegd. De bestuurlijke boete is standaard € 12.000 per werknemer maar kan onder omstandigheden gematigd of verhoogd worden.
Grensoverschrijdende inning van de boetes
Verstrekkend is tot slot nog dat de bestuurlijke boetes grensoverschrijdend geïnd kunnen worden. Dit betekent dat een buitenlandse werkgever ook door een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat aangesproken kan worden op betaling van een boete.
Controleplicht Nederlandse onderneming
Op de in Nederland gevestigde onderneming waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd, rust een controleplicht. Deze controleplicht is ingevoerd met het idee malafide buitenlandse werkgevers die zich niet kenbaar willen maken aan Inspectie SZW op te sporen.